Kontakt

IAW – Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft

Forschungsgruppe Human Factors Engineering and Ergonomics in Healthcare
RWTH Aachen University
Bergdriesch 27, D-52062 Aachen

Telefon: +49 (0) 241 80 99 494

E-Mail: tech4age@iaw.rwth-aachen.de